Menu
Statut Przedszkola

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 5 IM. DZIECI Z ZAMKOWEGO WZGÓRZA

W MALBORKU

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

1. Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Malborku przy ul. W. Witosa 10.

3. Organem prowadzącym jest Samorząd Miasta Malborka.

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

5. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Wydział Oświaty Kultury i Sportu w Malborku

6. Przedszkole jest jednostką budżetową samobilansującą się Gminy Miasta Malborka.

7. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

8. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Ul. W. Witosa 10

82-200 Malbork

tel. 55 272-36-52

§ 2

1. Przedszkole działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95, poz. 425 z 1991 r wraz z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U 97, poz. 674 z 2006 r) z późniejszymi zmianami.

c) Rozporządzenie MEN o podstawach programowych – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz.17 z 15.01.2009r)

d) Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Tekst ujednolicony po zmianie z 1 października 2006 r (Dz U. Nr 104, poz. 7110 oraz akty wykonawcze do tej ustawy ze zmianami.

e) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o Samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

f) Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U Nr 120 z 1991 r poz. 526 i 5270.

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r ( Dz. U z 2000 r Nr 228, poz. 1487) w sprawie zasad udzielana i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2004 r (Dz. U. Nr 66, poz. 606) – zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

i) Aktu założycielskiego

j) Niniejszego statutu.

§ 3

1. Przedszkole jest placówką samorządową, finansowaną przez:

a) Samorząd Miasta Malborka

b) Rodziców w formie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, których wysokość regulowana jest uchwałą Rady Miasta Malborka.

2. Zakres wykonywanych zadań – świadczenie usług z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Malborka.

3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

4.Terminy przerw pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

5. Dzienny czas otwarcia przedszkola wynika z potrzeb rodziców i w danym roku szkolnym ujęty jest w projekcie organizacyjnym, na wniosek dyrektora.

6.Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

7. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

8. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 12.30

9. Wysokość opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie ze zmianami z dnia 13 czerwca 2013 r. Ustawie o Systemie Oświaty oraz z bieżącą uchwałą Rady Miasta Malborka.

10. Zasady odpłatności za świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz opłat za żywienie personelu przedszkola.:

10.1. Za świadczenie udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie bezpłatnej nauki, wychowania i opieki rodzice/prawni opiekunowie ponoszą koszty związane z odpłatnością na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 827).

 

10.2. Na odpłatność, o której mowa w pkt10.1 składają się:

 

1)opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1zł.

 

10.3. Za dodatkowe zajęcia udostępnione w przedszkolu w tym język obcy i rytmika, są finansowane z budżetu przedszkola i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

 

10.4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

1) Dzieci w przedszkolu mogą korzystać z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek).

2). Wysokość opłat za posiłki (stawkę żywieniową) ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 2008 r o zmianie ustawy o systemie oświaty art.67a ust.3

3). Opłata za żywienie to koszty produktów i surowców użytych do sporządzenia posiłków w tym:

a) za śniadanie – 25%

b) za obiad – 60%

c) za podwieczorek –15%

 

10.5. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej korzystają z wyżywienia bezpłatnie. Pozostali pracownicy korzystają z posiłków za pełną odpłatnością. Opłata wnoszona przez pracowników za korzystanie z posiłków pokrywa koszty przygotowania posiłków i koszty wsadu surowca. Pracownicy i dzieci korzystają z takich samych porcji żywieniowych.

10.6.Zobowiązania finansowe i terminowość opłat za przedszkole przez rodziców.

1). Rodzice/opiekunowie prawni w stosownych dokumentach rekrutacyjnych tj. karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, umowie na świadczenie usług w przedszkolu deklarują dzienną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym roku szkolnym i dzienną liczbę posiłków z których będzie korzystać dziecko.

 

2). Opłaty, za czas przekraczający bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są przez rodziców/opiekunów na podstawie prowadzonej ewidencji z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

3). Opłaty za żywienie dzieci wnoszone są przez rodziców/opiekunów prawnych z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

4). Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego BPH Malbork Nr 10 1060 0076 0000 3210 0019 8080 .

6). W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat za przedszkole stosowane będą upomnienia wysokości 8,80 zł każde, koszty upomnień będą pokrywać rodzice.

 

7). Egzekwowanie zaległych opłat za przedszkole prowadzone będzie do egzekucji komorniczej włącznie.

 

8). Za zwłokę w uiszczaniu opłat za przedszkole, przedszkole może naliczać odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych, naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca.

9) Pozostałe zobowiązania finansowe i ich terminowość reguluje akt – umowa na świadczenie usług w przedszkolu

 

10.10. W przypadku złych warunków bytowych wychowanka, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku o pomoc materialną np. uiszczanie opłaty za przedszkole.

11. Przedszkole na wniosek rodziców organizuje lekcje religii.

12. Na wniosek rodziców przedszkole może prowadzić zajęcia dodatkowe.

13. Rodzice nie ponoszą kosztów za dodatkowe zajęcia prowadzone przez nauczycielki na terenie przedszkola, nie mieszczące się w zakresie obowiązkowych zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

14. Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt w całości ponoszą rodzice.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola.

§ 4

Zadaniem przedszkola jest:

1. Realizacja celów i zadania określonych w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności z :

a) z niepełnosprawności

b) ze szczególnych uzdolnień

c) ze specyficznych trudności w uczeniu się

d) z zaburzeń komunikacji językowej

e) z chorób przewlekłych

f) z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

g) z zaniedbania środowiskowego

h) z trudności adaptacyjnych

i ukierunkowanie rozwoju i wczesnej edukacji dziecka od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

3. Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

3.1 Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

3.2 Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

3.3. Wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

pomaga w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej informuje na bieżąco o postępach dziecka,

uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

4. Zadania wynikające z celów przedszkola, dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka,

realizuje się następująco:

4.1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym

c) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i p.poż

d) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub innymi poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

4.2. Działalność nauczycieli w ramach określonych obszarów edukacyjnych z wykorzystaniem ustalonych w oddziale koncepcji pedagogicznych:

- poznawanie i rozumienie siebie i świata,

- nabywanie umiejętności przez działanie

- odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

- budowanie systemu wartości

4.3. W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie wychowania przedszkolnego są realizowane zajęcia dodatkowe na życzenie lub po akceptacji rodziców w zakresie :

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • umuzykalnienia – rytmika

 • nauki języka obcego

 • poznawania bliższego i dalszego środowiska społecznego i przyrodniczego na wycieczkach

 • uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i zewnętrznych instytucjach kulturalnych

 • artystycznym – plastyka, taniec, wokal

 • twórczego myślenia

 • poznawania i stosowania zasad zdrowego żywienia

Są one dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i czas ich trwania wynosi:

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 min

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 min

4.4 Prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w zeszycie obserwacji dzieci

4.5. Współpracę z rodzicami poprzez:

- udzielanie rzetelnej informacji o dziecku

- pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,

- uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.

4.6. Ścisły kontakt ze Szkołą Podstawową Nr 9 w Malborku w celu ułatwienia dzieciom wejść w nowe środowisko społeczne i stworzenia optymalnych warunków do przekroczenia progu szkolnego.

4.7. Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

4.8. Umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości ze wzorami i ramami postępowania, uczy współodpowiedzialności za własne zachowanie.

4.9. Dba o zdrowie i kształtowanie prawidłowej sylwetki ciała.

4.10. Prowadzi systematyczne rozpoznawanie warunków domowych dziecka.

4.11. Przyjmuje wnioski i uwagi rodziców dotyczące wychowania i nauczania przez poszczególne nauczycielki.

 

§5

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie godzin pracy rodziców. Rodzice (opiekunowie) poinformowani są o godzinach otwierania i zamykania placówki.

2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel, który w zakresie swoich obowiązków musi zapewnić opiekę wszystkim powierzonym mu dzieciom. Nauczycielowi musi towarzyszyć jeden pracownik obsługi lub rodzic. W zeszycie wyjść musi być odnotowane każde wyjście poza teren przedszkola,

3. Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje dwie nauczycielki oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę o wyznaczonych pracowników tak, aby jedna osoba odpowiadała za bezpieczeństwo 10 dzieci,

4. Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika – nauczyciela na druku „Karta wycieczki” zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu,

5. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. Dopuszcza się wprowadzenie druku „ zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren przedszkola w roku szkolnym” – podpisanego przez rodzica na pierwszym organizacyjnym spotkaniu,

6. W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznaniu z nim dzieci przed wyjściem w teren,

7. Dzieci w wieku przedszkolnym w trakcie poruszania się po drogach, jeśli nie ma chodnika należy prowadzić parami lub w rzędzie lewą stroną drogi, usuwając się na pobocze w celu przepuszczania pojazdów,

8. Jeżeli dzieci będą przewożone to tylko pojazdem do tego przeznaczony:

- liczba przewożonych osób nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

- pojazd musi być prawidłowo oznakowany

9. Zasady obowiązujące podczas przejazdów:

- sprawdzenie stanu liczebnego dzieci przed wejściem i po wyjściu

- usadzenie dzieci, sprawdzenie w czasie jazdy liczby dzieci,

- ostatni wsiada nauczyciel,

- ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą np. co do zatrzymania się,

- o miejscu zatrzymania się decyduje kierowca

- zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci,

- bezpieczne przejście z pojazdu do przedszkola

10. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez pracownika fizycznego, odpowiedzialnego za stan ogrodu zabaw ( woźna oddziałowa, woźny – konserwator)

 

§6

1. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodności i natężenia

2. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb

3. Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu

4. Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków rozwojowych przedszkolaka oraz środowiska rodzinnego, w przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego instytucjach.

5. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura , co najmniej +18º C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole.

6. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola /prawnych opiekunów/ lub upoważnioną osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo /podpisanie oświadczeń/

7. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce

8. Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.

§7

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

 2. porad i konsultacji

2. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną nie wymaga zgody rodziców

3. Pomoc polega w szczególności na;

- diagnozowaniu środowiska dziecka,

- rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspakajania

- rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce

- wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami

- organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców

- wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

- umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

- podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 • rodziców

 • nauczyciela prowadzącego grupę dziecka

 • PPP współpracującej z przedszkolem

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele i specjaliści tworząc zespoły

7. Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

8. Zespół realizuje zadania, o których mowa w odrębnych przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

9. Porad dla rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie w

zakresie logopedii oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych we współpracy z PPP.

10. Warsztaty prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog, psycholog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych

11. Pomoc specjalistyczną organizuje dyrektor przedszkola.

 

§8

1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:

a) prowadząc zajęcia w języku polskim

b) wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego miasta, regionu, kraju

c) prowadząc nauczanie religii – katechezę w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia.

Warunki organizowania religii określają przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 

§ 9

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz zatwierdzone do użytku przez Radę Pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego a także wewnętrzne programy wychowawcze oraz profilaktyczno – stymulujące.

2.1. Realizowane dodatkowo programy wychowawczy oraz profilaktyczno – stymulujące zawierają treści zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

3. Na realizacje podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

a) Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę – w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela

b) Co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na spacerze – organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.,

c) Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

d) Pozostałe 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zaplanować, ujmując czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

4. Od roku szkolnego 2014/2015 nabór do przedszkola prowadzony jest przez Gminę Miejską Malbork z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru.


a) O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
b) Rodzice dzieci już uczęszczających do placówki nie logują się do systemu elektronicznego, a jedynie składają u dyrektora przedszkola wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej.

c)3 lata – to minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko w roku kalendarzowym rekrutacji musi mieć ukończone 3 lata).
 

Zgodnie z art. 20 c ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. Poz. 7):

a) do przedszkola  przyjmuje się  dzieci zamieszkałe  na obszarze danej gminy.
b) w przypadku większej liczby dzieci (zamieszkujących gminę Malbork ) niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

4.1 Kryteria główne (zgodne z przepisami prawa oświatowego) tzw. konstytucyjne:

a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

4.2 Kryteria dodatkowe (obowiązujące na terenie miasta Malborka) tzw. społeczne lokalne:

a) Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.
b) Dziecko którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.
c) Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
d) Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz  z posiłkami).
Procedura rekrutacji do przedszkola (załącznik nr 1).

 

5.Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na równi i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

.

§ 10

1. Przedszkole wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej.

2. Umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości ze wzorami i ramami postępowania, uczy współodpowiedzialności za własne zachowanie.

3. Dba o zdrowie i kształtowanie prawidłowej sylwetki ciała.

4. Prowadzi systematyczne rozpoznawanie warunków domowych dziecka.

5. Przyjmuje wnioski i uwagi rodziców dotyczące wychowania i nauczania przez poszczególne nauczycielki.

6. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) sprawują opiekę nad danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 11

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna.

3. Rada Rodziców.

§ 12

Do zadań dyrektora przedszkola wyłonionego w drodze konkursu w szczególności należy:

1. Tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychicznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne.

2. Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola.

3. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.

4. Współdziałanie z Samorządem Miasta Malborka, z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania.

5. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-dydaktyczno- wychowawczą placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

6. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy przedszkola.

8. Opracowanie programu rozwoju przedszkola.

9. Gromadzenie informacji o pracy nauczycielek w celu dokonywania oceny pracy, dorobku zawodowego nauczyciela wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

10. Organizowanie warunków do prawidłowej realizacji „Konwencji o prawach dziecka” oraz umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

11. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym.

12. Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnieniu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.

13. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji.

14. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjno-finansowej działalności przedszkola.

15. Wykonywanie innych zadań wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela oraz z przepisów szczegółowych.

16. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.

17. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

§ 13

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

2. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

3. Występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

4. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

5. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje nauczyciel wyznaczony przez niego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. W wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

7. Skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej w przypadku:

a) zaniedbywania przez rodziców higieny osobistej dziecka i stworzenia zagrożenia epidemiologicznego dla innych dzieci

b) braku współpracy z personelem pedagogicznym przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów w procesie wychowania i edukacji dzieci

c) gdy zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę personelowi pedagogicznemu przedszkola lub zagrażać bezpieczeństwu innych dzieci.

 

§ 14

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.

b. Ocenianie osiąganych wyników wychowania i nauczania.

c. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.

d. Współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami wychowanków oraz zakładami pracy i środowiskiem.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a. Organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy.

b. Projekt planu finansowego przedszkola.

c. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

d. Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Rada pedagogiczna realizuje swoje zadania przez:

a. Systematyczne rozpatrywanie spraw związanych ze stanem wychowania i nauczania oraz organizację materialnych warunków pracy przedszkola.

b. Przeprowadzenie przynajmniej dwa razy w roku szkolnym podsumowania wyników wychowania i nauczania oraz określenie kierunków dalszej działalności zmierzającej do polepszenia tego stanu.

c. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia zawodowego pracowników pedagogicznych przedszkola oraz stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń.

4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie.

5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola.

6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. (załącznik nr 1).

8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu rady.

9. Przewodniczący rady pedagogicznej może wstrzymać wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa. O tym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§15

W przedszkolu działa Rada Rodziców zwana Radą Rodziców zgodnie z ustalonymi zadaniami i Regulaminem Rady Rodziców (załącznik nr 2).

§ 16

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci

1. Każdego roku we wrześniu rodzice są informowani o zadaniach i zamierzeniach opiekuńczych i wychowawczo-dydaktycznych przedszkola.

2. Rodzice mają prawo do uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania.

3. Przedszkole umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki: zebrania grupowe, zajęcia otwarte, uroczystości wewnątrz grupy.

4. Przedszkole organizuje działalność uwzględniając oczekiwania rodziców:

- dostosowuje czas pracy przedszkola do zgłaszanych potrzeb,

- uwzględnia postulaty rodziców w organizacji dnia,

- organizuje dodatkowe zajęcia na życzenia rodziców z zachowaniem umiaru, tak by nie obciążać nadmiernie dzieci.

5. Opiekę nad dzieckiem w drodze z domu do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice lub osoby dorosłe upoważnione przez nich na piśmie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

6. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, a tym samym przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 17

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 18

Szczególną organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 1. Arkusz organizacji przedszkola określa:

 • liczbę oddziałów

 • liczbę dzieci

 • czas pracy poszczególnych oddziałów

 • liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

 • ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole

 • w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się na najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem, przerw ustalonych przez organ prowadzący placówkę.

 

§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.

§ 20

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Rozkład zajęć w poszczególnych grupach wiekowych musi uwzględniać możliwości rozwojowe dzieci; czas trwania zajęć w tym prowadzonych dodatkowo powinien wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3- 4 lata -około 15 - 20 minut,

b) z dziećmi w wieku 5-6 lata - około 30 minut.

4. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5. Przedszkole uwzględniając oczekiwania rodziców organizuje zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci stosownie do posiadanych możliwości i podjętych decyzji przez Radę Pedagogiczną.

§ 21

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada budynek, ogród przedszkolny, gabinet dydaktyczny, archiwum.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 22

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, pracownik administracyjny oraz pracownicy obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

3. Obsługę finansową pracowników zabezpiecza Wydział Oświaty Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta Malborka.

§ 23

I. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Do obowiązków nauczyciela należy odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek i spacerów.

3. Nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

4. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich:

a) w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów dziecka

b) w uzasadnionych przypadkach ( nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, zagrożenie życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i zawiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

c) nauczyciel w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dziecka, w przypadku chorób przewlekłych, może podać dziecku np.: inhalator, leki insulinowe.

5. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarska. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.

6. W przypadku podejrzenia zatrucia pokarmowego lub choroby zakaźnej na terenie przedszkola nauczyciel lub inny pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola i właściwego inspektora sanitarnego.

II. Do obowiązków nauczyciela należy:

1. Poznawanie indywidualne wychowanków, ich uzdolnień, warunków życia w domu, ich potrzeb i stanu zdrowia.

2. Otaczanie wychowanka opieką, czuwanie nad ich bezpieczeństwem i zdrowiem.

3. Dobra znajomość i przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p.poż.

4. Dbanie o wygląd estetyczny pomieszczeń.

5. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w czasie zabaw i zajęć.

6. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, wprowadzanie nowatorskich form pracy.

7. Obowiązek systematycznej pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jej jakość.

8. Nauczyciel jest zobowiązany do współpracy z całym personelem, rodzicami, ze środowiskiem oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

9. Prowadzi dokumentację pedagogiczną:

1) dziennik zajęć:

a. zapis w dzienniku pracy wychowawczo-dydaktycznej w I części wynikającej z ramowego rozkładu dnia jest rezultatem spontanicznej działalności dziecka i zaistniałej sytuacji wychowawczo-dydaktycznej. W części I zapisu ramowego rozkładu dnia może być uwzględniona prowadzona praca zespołowa, indywidualna, kompensacyjno-korekcyjna.

b. w części II wynikającej z ramowego rozkładu dnia zapisujemy do dziennika:

- temat zajęcia, treści programowe – cel ogólny, jedną formę działalności z dzieckiem

c. w części III wynikającej z ramowego rozkładu dnia planujemy codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu

d. w części IV wynikającej z ramowego rozkładu dnia planujemy cel ogólny pracy kompensacyjno - korekcyjnej

2)kierunkowy plan pracy – strona graficzna zawiera: tytuł planu, grupa wiekowa, czas realizacji, wyszczególniony miesiąc, bloki tematyczne w określonym miesiącu (zadania), przedsięwzięcia, uwagi o sposobie realizacji,

3) wynikowy plan pracy – strona tytułowa zawiera: tytuł planu, grupa wiekowa, czas realizacji, wyszczególnione bloki tematyczne, zamierzenia wychowawcze, bibliografia; temat bloku, data, zabawa ruchowa, temat zajęcia, treści programowe – cel ogólny, obszar edukacji: inne działania podejmowane z dzieckiem, uwagi

4) metodyczny plan pracy – jak scenariusz (dotyczy zajęć otwartych)

5) roczny plan współpracy z rodzicami

6) karta obserwacji dziecka

7) obserwację pedagogiczną każdego dziecka,

8) diagnoza pedagogiczna dzieci objętych obowiązkiem szkolnym

9) gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole – grupy starsze

10) list do dziecka -grypy młodsze

11) sprawozdanie z semestralnej pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej

12) sprawozdanie z pracy prowadzonych warsztatów lub zajęć dodatkowych z dziećmi

13) sprawozdanie z realizacji programów wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych oraz inną dokumentację wynikającą z nadzoru pedagogicznego.

 

10. Nauczyciel wykonuje zadania dodatkowe zgodnie z przydziałem ustalonym na radzie pedagogicznej.

11. Nauczyciel zobowiązany jest do współpracy w oddziale i między poszczególnymi oddziałami.

12. Nauczyciel posiada swobodę w zagospodarowaniu czasu pracy z wychowankami i zgodnie z zasadami higieny psychicznej i potrzebami zdrowotnymi dzieci, część codziennych zajęć powinna odbywać się na powietrzu.

13. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej.

14. Nauczyciel ściśle współpracuje z rodzicami w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

- ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

- włączenie ich w działalność przedszkola uwzględniając prawo rodziców do znajomości programu

- uzyskania przez nich informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspierać.

15. Nauczyciel :

- prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

- prowadzi obserwację pedagogiczną dokumentowaną w ustalony sposób (diagnoza przedszkolna) zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

- opracowuje „informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla rodziców do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego dla dzieci 5 letnich, a do końca roku szkolnego dla dzieci 6 letnich

16. Przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc rodzicom w poznawaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać; nauczycielowi przedszkola przy opracowywaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej ( nauczyciele dzieci 6 lub 5 letnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich dzieci do szkoły); pracownikom Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy zawiązanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

17. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciel:

a) systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu; zapoznaje rodziców z podstawa programowa wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

b) informuje rodziców o sukcesach i problemach ich dzieci, a także włącza ich do wspieranie osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

c) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola

 

§ 24

Obowiązki innych pracowników przedszkola.

1. Intendent do spraw zaopatrzenia:

a) wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-gospodarczych w przedszkolu,

b) organizuje odpowiedniej jakości żywienie,

c) prowadzi dokumentację określoną odrębnymi przepisami.

2. Kucharka i pomoc kuchenna zobowiązane są:

a) przyrządzać zdrowe, higieniczne i urozmaicone posiłki,

b) utrzymywać w czystości pomieszczenia i naczynia kuchenne.

3. Woźne oddziałowe zobowiązane są:

a) współdziałać z nauczycielkami oddziału w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych ,

b) utrzymywać ład i porządek w przydzielonych pomieszczeniach,

c) wykonywać inne czynności wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

4. Woźny-konserwator obowiązany jest:

a) wykonywać prace związane z zachowaniem dobrej używalności sprzętu w przedszkolu i na terenie,

b) stworzyć bezpieczne warunki w obiekcie przedszkolnym i jego otoczeniu,

c) realizować prace dotyczące właściwego zagospodarowania przedszkola oraz terenu przedszkolnego,

d) dbać o czystość i wygląd estetyczny terenu i innych powierzonych pomieszczeń,

5. Szczegółowy podział czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach opracowuje na piśmie dyrektor przedszkola, zasięgając opinii rady pedagogicznej.

6. Zakres obowiązków ww. pracowników znajduje się w dokumentacji przedszkola i corocznie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego jest podpisywany po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią.

 

ROZDZIAŁ VI.

Wychowankowie przedszkola.

§ 25

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko 5 i 6-letnie objęte jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

a) dziecko spełnia ten obowiązek uczęszczając systematycznie na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w przedszkolu,

b) w przypadku systematycznego opuszczania zajęć wychowawczo-dydaktycznych przez dziecko 5 i 6-letnie bez usprawiedliwienia rodziców, dyrektor przedszkola powiadamia odpowiednią szkołę,

c) przez systematyczne opuszczanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych rozumie się absencję dziecka trwającą powyżej 50% w semestrze.

3. Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne .

 

§ 26

1. Opiekę nad dzieckiem w drodze z domu do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice lub osoby dorosłe upoważnione przez nich na piśmie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Dla dobra dzieci nie należy przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, zapaleniem spojówek itp.

 

§ 27

1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań, pomocy w przypadku trudności rozwojowych, korzystanie z poradnictwa psychologa i pedagoga.

3. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej opiekuńczej i dydaktycznej zapewnia się stałą opiekę nauczycieli nad danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

5. Dzieciństwo jest fundamentalną częścią każdego życia przyszłego i każdego losu i dlatego dziecko ma prawo do:

- akceptacji takim jakie jest,

- spokoju, samotności, gdy tego potrzebuje,

- indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

- aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

- aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, w zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

- posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

- spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

- badania i eksperymentowania,

- różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

- snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu na rozkaz,

- jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,

- zdrowego jedzenia,

- formułowania i wyrażania swoich poglądów,

- brania udziału w rozrywce,

- swobodnego wyboru zadania oraz swobodnego określania sposobów rozwiązywania zadania,

- swobodnego wyrażania własnej oceny tego co się dzieje i to zarówno oceny siebie i efektów swej pracy, jak i kolegów.

ROZDZIAŁ VII

§ 28

Podstawowe dokumenty działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w przedszkolu:

1. Koncepcja pracy przedszkola wraz z załącznikami,

2. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego

3. Plan rozwoju przedszkola na dany rok szkolny

4. Księga protokołów posiedzeń rad pedagogicznych,

5. Dziennik zajęć - jeden na każdy oddział,

6.Dzienniki zajęć dodatkowych

7. Ewidencja dzieci na dany rok szkolny,

8. Karty zgłoszeń dzieci z segregacją na grupy,

9. Umowy z rodzicami w zakresie świadczenia usług wychowania przedszkolnego

10. Pracownicze książeczki zdrowia,

11. Książka inspekcji sanitarnych,

12. Książka kontroli i spostrzeżeń,

13. Podstawowe dokumenty z zakresu działalności administracyjnej i gospodarczej stanowią:

a) orzeczenie organizacyjne,

b) zatwierdzone projekty organizacji przedszkola na dany rok szkolny,

c) sprawozdania GUS, SIO

d) raporty żywieniowe,

e) kartoteki magazynowe,

f) księga inwentarzowa,

g) inne określone instrukcją kancelaryjną akta archiwalne.

§ 29

Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 30

W statucie przewiduje się możliwość zmian; Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian i przedstawia je do uchwalenia Radzie Rodziców, a następnie przesyła uchwalone zmiany organowi prowadzącemu przedszkole w celu sprawdzenia ich zgodności; z prawem.

Zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

REGULAMIN

RADY PEDAGOGICZNEJ

PRZEDSZKOLA NR 5 IM. DZIECI Z ZAMKOWEGO WZGÓRZA W MALBORKU

Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.

O Systemie Oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami)

§ 1.1.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 1.2.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego rady ze zgodą lub na ich wniosek.

§ 2.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

§ 3.

Zebrania plenarne rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego w związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym, dwa razy w roku szkolnym: analiza pracy wychowawczo--dydaktycznej za I i II półrocze, dwa razy w roku szkolnym rady seminaryjne w celu samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§ 4.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

§ 5.

Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

§ 6.

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

a/ zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

b/ zatwierdzanie wyników nauczania i wychowania wychowanków,

c/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

d/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 7.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a/ organizację pracy przedszkola, a w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

b/ projekt planu finansowego przedszkola oraz rady rodziców,

c/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d/ propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8.

Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 9.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.

§ 10.

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela, w tym przypadku organ prowadzący przedszkole albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowania wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

§ 11.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 12.

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 13.

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dziecka lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

REGULAMIN GOSPODARKI

FINANSOWEJ I RACHUNKOWOŚCI

PRZEDSZKOLA NR 5 W MALBORKU

§ 1

Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.

§ 2

Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na finansowanie działalności związanej z realizacją zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych.

§ 3

Odpowiedzialnym z ramienia Rady Rodziców za całokształt działalności finansowo-gospodarczej jest

s k a r b n i k do którego obowiązków należy:

- czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz zgodnych z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonanych wydatków,

- czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowych (dochodów i wydatków).

§ 4

Za zgodność gospodarki finansowej z obowiązującymi przepisami odpowiada prezydium Rady Rodziców.

§ 5

Podstawą działalności finansowej i gospodarczej RR jest roczny plan finansowy.

§ 6

Plan finansowy opracowuje się oddzielnie na każdy rok szkolny.

§ 7

Rada Rodziców gromadzi i przechowuje środki pieniężne na rachunku oszczędnościowym lub książeczce w wybranym banku.

§ 8

Skarbnik RR składa sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego na posiedzeniu RR i na zebraniu ogólnym rodziców.

§ 9

Na początku września następnego roku szkolnego przewodniczący RR składa pełne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok ubiegły na plenarnym posiedzeniu łącznie z projektem planu finansowego na nowy rok szkolny.

§ 10

Sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie danych księgowych, na podstawie księgi dochodów i wydatków.

§ 11

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego powinno być zbadane przez komisję rewizyjną, która zobowiązana jest sporządzić ż tej czynności odpowiedni protokół.

§ 12

Działalność finansowa i gospodarcza RR może być kontrolowana w trybie nadzoru przez organy administracji oświatowej, które zawiadamiają RR o zamiarze kontroli. Spostrzeżenia te w formie uwag i wniosków organ składa na piśmie prezydium RR, przewodniczącemu komisji rewizyjnej i przewodniczącemu RR.

 

§ 13

Zakupione ze środków rady przedmioty i pomoce przekazuje się placówce na podstawie odpowiedniej noty księgowej. Dyrektor placówki zobowiązany jest na rachunku zamieścić adnotację o wpisaniu odpowiednich pozycji w księdze inwentarzowej lub w innej odpowiedniej dokumentacji.

§ 14

Rada Rodziców może dokonać wypłat pieniężnych na rzecz dzieci lub wydania określonych przedmiotów z tytułu pomocy materialnej.

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 5 im. Dzieci z zamkowego Wzgórza

tel: 055 – 272-36-52 
e-mail: przedszkolenr5@poczta.onet.pl
Facebook: Przedszkole nr 5 im.Dzieci z Zamkowego Wzgórza

Dyrektor:
mgr Katarzyna Kowalska

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 16:30 
Sobota:  nieczynne
Niedziela:  nieczynne

Odnośniki
Malbork7